de goede woning jaarverslag

Inleiding

De kracht van samenwerking

Het werken aan een goede prijs, een goede woning, goed wonen en een goede woonomgeving. In Apeldoorn kunnen we dat alleen realiseren door (veelal nauwe) samenwerkingen met andere partners in de stad. Daarom werken we op verschillende niveaus samen. Daarnaast zorgen onze klantgerichte en betrokken medewerkers voor een optimale dienstverlening.

Samenwerking met de collega-corporaties,
de gemeente en huurdersbelangenverenigingen

Sinds de komst van de nieuwe Woningwet is er een nauwer overleg met en tussen de woningcorporaties, de huurdersbelangenverenigingen en het college van burgemeester en wethouders. De huurdersbelangenverenigingen hebben hun onderlinge samenwerking verstevigd in ‘De Samenwerking’.

In Apeldoorn hebben we het zo georganiseerd dat we elkaar minimaal drie keer per jaar plenair spreken. De eerste keer leggen de woningcorporaties verantwoording af over het afgelopen jaar en bespreken we de wensen ten aanzien van het volgende jaar. In het tweede overleg bespreken we het bod voor komend jaar. Na het derde gesprek bekrachtigen we het bod.

In 2016 is er veelvuldig overleg geweest tussen De Samenwerking,
de samenwerkende woningcorporaties (VSW) en de wethouder,
namens het gemeentebestuur. De overleggen hebben een mooi
resultaat opgeleverd: In december hebben alle partijen de
Prestatieafspraken Apeldoorn 2017 getekend.

Wilt u het uitgebreide nieuwsbericht hierover lezen? Klik dan hier.

 

 

Huurdersbelangenvereniging De Sleutel

Het is voor ons belangrijk om goed naar onze huurders te luisteren. Daarom voeren we elke maand overleg met het dagelijks bestuur van onze huurdersbelangenvereniging. Met elkaar bespreken we alle belangrijke zaken die onze huurders aangaan en de ontwikkelingen binnen de sector. Ook adviseert De Sleutel ons over verschillende onderwerpen. De directeur-bestuurder woont altijd een deel van de vergadering bij.
logo
Klik hier voor de website van Huurdersbelangenvereniging De Sleutel

Sinds mei 2016 zijn alle huurders automatisch lid van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel, tenzij huurders expliciet aangeven geen lid te willen zijn. Het blad van de huurderbelangenvereniging, ‘Sleutelwoord’, maakt sindsdien onderdeel uit van het WoonMagazine van De Goede Woning. Het magazine verschijnt drie keer per jaar en wordt gestuurd naar alle huurders.

   

In dit artikel leest u meer achtergrondinformatie over het gratis lidmaatschap van De Sleutel.

Mens en Organisatie

Wij zorgen voor goede dienstverlening met klantgerichte en betrokken mensen, die beschikken over de juiste kennis en vaardigheden.

Goed doen

Goed doen begint bij inzicht in jezelf. Van daaruit ontstaat inzicht in de ander en maken we verbinding met elkaar, met onze huurders en relaties. Zelfkennis en ontwikkeling is dan ook de basiscompetentie van onze organisatiecompetenties. We investeren daarom in het vergroten van onze zelfkennis en zelfontwikkeling en zo dus ook in een duurzame ontwikkeling van mens en organisatie.
Een andere organisatiecompetentie die we in 2016 aandacht gaven is integriteit.

Scholing

In onze snel veranderende omgeving moeten we voortdurend met veranderingen omgaan. Als individuen én als organisatie. Daarvoor is het nodig dat we leren en blijven leren. In een lerende organisatie beseft iedereen dat leren erbij hoort en ook noodzakelijk is om wendbaar en weerbaar te blijven. Onze digitale De Goede Woning Academie ondersteunt ons hierbij. In gesprekken met medewerkers maakten we op individueel niveau afspraken over de te volgen cursussen vanuit de academie.

Persoonlijke loopbaanontwikkeling

Elke medewerker heeft een eigen budget voor persoonlijke loopbaanontwikkeling. Voorwaarde is wel dat de medewerker zijn/haar budget besteedt aan iets dat goed is voor zijn/haar loopbaan. Het kan gaan om opleidingen of cursussen voor de huidige functie, maar ook voor een andere functie binnen of buiten de branche.

Verzuim en formatie

Ons verzuim lag in 2016 op 3,29%. Het jaar 2016 sloten we af met 73,63 formatieplaatsen. Dit is voor het zevende jaar achtereen een dalend aantal. Hiervoor hebben we in ons Ondernemingsplan bewust gekozen.

Woningwet

Het jaar 2016 stond in het teken van de implementatie van de Woningwet. Aan de hand van een routeplanner hebben we in 2016 alle noodzakelijke stappen gezet.
Een duidelijke uitleg over wat de Woningwet in de praktijk betekent, krijgt u in onderstaand filmpje.

Benchmark

De Goede Woning wil een lerende organisatie zijn. Daarom nemen wij jaarlijks deel aan de Aedes-benchmark. Hierin worden de belangrijkste prestaties en kosten van woningcorporaties onderling vergeleken. Aedes maakt de resultaten op brancheniveau en per individuele corporatie zichtbaar. De benchmark startte in 2014 en wordt jaarlijks verder ontwikkeld. Wij nemen al vanaf het begin deel. Corporaties gebruiken het onderzoek om de dienstverlening op bepaalde vlakken te verbeteren en ontwikkelen zich op basis hiervan verder. De jaarlijkse resultaten bespreken wij met onze stakeholders.

 

Resultaten De Goede Woning benchmark 2016

In deze editie van de benchmark waren 97,5% van alle verhuureenheden in de sector vertegenwoordigd.

* Hier vindt u een toelichting op de letters en de methodiek
Op het onderdeel huurdersoordeel zijn we ten opzichte van 2015 licht gestegen. Hier vindt u de uitgebreide rapportage (tabel) met individuele benchmarkpositie van corporaties in 2016. De verdere resultaten van De Goede Woning kunt u teruglezen bij klasse M/  5.000 – 10.000 verhuureenheden (alfabetische volgorde).

 

Informatievoorziening

In december 2016 gingen we over op een nieuw automatiseringssysteem. Met deze procesoptimalisatie kunnen we huurders nog beter van dienst zijn. En met een betere informatiehuishouding (één plek om alles vast te leggen) kunnen we ook in de toekomst Goed Wonen in Apeldoorn waarborgen. De online dienstverlening aan huurders breiden we in 2017 verder uit.

 

Waarderen op marktwaarde

Op basis van de nieuwe Woningwet moeten alle woningcorporaties met ingang van 2016 hun vastgoed (woningen en andere panden) waarderen op basis van de marktwaarde in verhuurde staat. De waarde werd in het verleden bepaald op basis van de historische kostprijs of bedrijfswaarde. Door de nieuwe vorm van waardering kan het lijken alsof woningcorporaties in één klap veel rijker zijn. Dat is niet daadwerkelijk zo: de waardering laat zien wat het bezit volgens de markt waard is. Het gaat niet om geld dat woningcorporaties extra op de bank hebben staan.

Woningcorporaties hebben de doelstelling om woningen tegen een betaalbare prijs verhuren. De Goede Woning vraagt niet de maximaal toegestane huur. Bovendien wordt maar een heel klein deel van de woningvoorraad verkocht.

De overheid verplicht woningcorporaties de waarde uit te drukken in de marktwaarde zodat er een beter vergelijk met alle commerciële partijen op de woningmarkt mogelijk is.
Op basis van de marktwaarde kan een woningcorporatie berekenen welk deel van de potentiële waarde wordt beklemd door haar sociale doelstellingen. Op die manier wordt de maatschappelijke meerwaarde zichtbaarder en controleerbaarder. Door de Autoriteit woningcorporaties wordt dit ook wel de ‘volkshuisvestelijke bestemming’ genoemd. Deze omvang bedraagt bij De Goede Woning 248 miljoen euro.

Geld

De Goede Woning bouwt, beheert, verhuurt en verkoopt woningen. Het geld dat we daarmee ontvangen, hebben we nodig om bijvoorbeeld:

– onze woningen te onderhouden
– ons woningaanbod up-to-date te houden

Wij zijn een financieel gezonde en stabiele organisatie en we hebben de financiële middelen om een goede invulling te kunnen geven aan onze maatschappelijke prestaties in de stad. Onze financiële stabiliteit blijkt uit het feit dat we voldoen aan de financiële normen van onze toezichthouders.

 

De exacte cijfers

Wilt u precies weten hoe onze inkomende en uitgaande geldstromen in 2016 waren verdeeld? Dan verwijzen wij u graag naar de complete versie van ons jaarverslag.

Bekijk het volledige jaarverslag.

 

Geschillencommissie

De Goede Woning heeft goede dienstverlening hoog in het vaandel staan. Toch komt het af en toe voor dat een huurder niet tevreden is. Bijvoorbeeld als het gaat om onderhoud. Wanneer de huurder en verhuurder er samen niet uitkomen, kan een beroep worden gedaan op onze Geschillencommissie.